Solving and Graphing System of Linear Inequalities in Filipino | ALGEBRA| PAANO?

Ang lesson na ito ay nagpapakita kung paano isolve at igraph ang linear inequality and systems of linear inequality. Sa pag graph ng isang inequality, may ilang mga rules na dapat tandaan tulad ng pag gamit ng linya o ng broken line at kung mag sheshade sa itaas ng linya o sa ibaba ng linya

00:30 1. 2y – 3x less than 4
03:32 2. 2x – 3y less than or equal to 6
05:57 3. y less than 3x – 1 and y greater than or equal to –(2/3)x + 2
08:45 4. 3y less than 3x – 9 and 2y less than –(2/3)x + 1

for more videos, please visit www.numberbender.com

Questions?

%d bloggers like this: