SIMPLIFYING Radical Expressions at MULTIPLYING ng Radicals | ALGEBRA | PAANO?

Aralin tungkol sa pag-simplify ng mga radical expressions. Sa pag-simplify, kailangan maintindihan ang mga bahagi ng radicals — index, radicand, at radical sign. Madadalian ang pag-simplify ng mga radical expressions kapag naiintindihan nang mabuti ang mga bahagi ng radicals.

2:03 sqrx^4
3:28 cbrtx^8
5:10 sqr(9x^2 y^4)
6:15 cbrt (16x^4 y^2)
7:40 (sqr3) (sqr5)
7:58 (sqr4)(sqr3)
8:36 (sqr12)( sqr10)

Numberbender lesson module: http://www.numberbender.com/lesson/simplifying-radicals-filipino-2/

====================

For more math video updates, subscribe here!
https://www.youtube.com/user/TheNumberBender

Follow us on Twitter https://twitter.com/number_bender

Like us on Facebook https://www.facebook.com/thenumberbender

=====================

Thank you for watching!

Questions?

%d bloggers like this: