Rationalizing Radical Expressions AND COMPLEX NUMBERS in Filipino | ALGEBRA | PAANO?

Ang algebra lesson na ito ay nagpapakita kung paano mag rationalize ng radical expressions in fraction form. Ang pamamaraan na ito ay kaparehas din kung paano mag divide ng rational expressions na kung saan kailangang mag multiply ng conjugate ng rational expressions para ma tanggal ang radical expression sa denominator.

Questions?

%d bloggers like this: