STEM Lessons for College Students

Power Rule on Derivatives in Filipino | Calculus | Paano?

Ilan sa mga functions ay maaring baguhin gamit ang Law of Exponents para magamit ang power rule sa pagkuha ng derivatives nf isang function. Ang mga halimbawa nito ay ang mga sumusunod na functions na idi-differentiate natin para makuha ang derivatives:

00:31 1. (d/dx) of (x^3/3) + (x^2/2) + x
02:12 2. (d/dx) of 5x^(-3/5) – 7e^x – 4•3rd root√x
07:02 3. (d/dx) of (x^2 + 3) / x
08:50 4. (d/dx) of (3x^2 = 2•√x) / x

%d bloggers like this: