Pag gamit ng Chain Rule Sa Pagkuha ng Derivative ng Function | Calculus | Paano?

Sa lesson na ito, ipapakita kung paano kunin ang derivative ng isang composite function, gamit ang Chain Rule. Sa pag differentiate ng function na may square root or exponents madalas gamitin ang chain rule.

00:16 1. y = ( 3x – 2x^2 )^3
02:10 2. f(x) = 3rd root√(x^2 – 1)^2
04:35 3. f(x) = -7 / ( 2x – 3)^2
06:57 4. f(x) = x^2 • √(1 – x^2)

Para sa mas marami pang video, visit: www.numberbender.com

Questions?

%d bloggers like this: