Finding the Derivatives of Transcendental Functions |Calculus – | Paano?

Ang lesson na ito ay nagpapakita kung paano mag differentiate ng transcendental functions tulad ng trigonometric at logarithmic functions. Ginagamitan ng chain rule ang pagkuha ng derivative ng functions tulad nito:

00:16 1.) y = sin 5x
01:28 2.) y = tan 3x^2
02:47 3.) y = √(sec 5x)
05:12 4.) f(x) = sin^3 4x
07:07 5.) y = ln (3x – 4x^3)

Leave a comment