Derivatives of Trigonometric Functions | Calculus | Paano?

Ang lesson na ito ay ang pag gamit ng derivative rules sa pag differentiate ng ilang trig functions.

0:28 1. y = 2 csc x + 5 cos x
2:32 2. y = 3^x tan x
4:41 3. y = (sin x + 1) / ( -3 cos x)
9:13 4. y = e^(x^2 • sec x)

Para sa mas marami pang examples, visit: www.numberbender.com

Questions?