Algebra: Pagsolve ng Systems of Linear Inequalities | ALGEBRA| PAANO?

Ang video na ito ay nagpapakita kung paanomagsolve at graph ng linear inequality at ang kuhain ang solution set ng systems of linear inequality. Sa pag kuha ng solutions ng system na ito, kinakailangan na alam mo na kung paano ang mag graph ng linear equation gamit ang slope intercept form.

Para sa mas marami pang math videos, please visit: www.numberbender.com

%d bloggers like this: